Proces inwestycyjny w budownictwie jest zbiorem czynności i określonych działań, których celem jest ukończenie przedsięwzięcia i ma na celu przygotowanie danego obiektu do użytku. Obecnie procesy inwestycyjne w przedsięwzięciu budowlanym dzielą się na cztery etapy, które omówiono poniżej. Pierwszy z nich stanowi faza przygotowawcza, podczas której następuje wstępne rozeznanie zalet i wad w kwestii wykonania danego projektu. Następnie przechodzi się do właściwych działań mających na celu jego realizację, co zwieńczone jest podsumowanie inwestycji.

Pierwszy etap procesu inwestycyjnego

W pierwszym etapie inwestor musi zapoznać się z aspektami prawnymi dotyczącymi danej inwestycji. To bardzo istotne, aby nie bagatelizować tej kwestii. Jeśli okaże się, że dany teren czy budynek jest obciążony finansowo, lub jego stan prawny jest niejasny, inwestor może mieć w przyszłości poważne kłopoty. Możliwe nawet, że zrealizowanie inwestycji nie będzie możliwe w pełni. Im szybciej tego typu kłopoty zostaną zidentyfikowane, tym lepiej.

Jak przebiega budowlany proces inwestycyjny?

Pierwszy etap to również odpowiedni moment na zorientowanie się w sytuacji planistycznej danego obiektu. Inwestor w fazie przygotowawczej sprawdza dostępność komunikacyjną oraz sytuację geotechniczną. W fazie przygotowawczej inwestor ustala również biznesplan, dzięki któremu można określić koszty wykonania całej konstrukcji, instalacji wodnych czy też doprowadzenia mediów zewnętrznych. Biznesplan musi również określić koszty związane z zaciągnięciem kredytu.

Faza projektowania

Kolejny etap w procesie inwestycyjnym stanowi faza projektowania oraz uzyskiwania wszelkich pozwoleń. Na tym etapie prowadzone są szczegółowe działania, dzięki którym można uzyskać pozwolenia, uwzględniające warunki zabudowy. Faza projektowania pozwala na dopracowanie w najdrobniejszych szczegółach całego projektu. Wówczas można jeszcze wprowadzać poprawki i korektę. Na tym etapie zdobywa się również zgody od określonych jednostek administracyjnych na dostawę między innymi: mediów, energii elektrycznej, wody oraz gazu. W tych aspektach również może być potrzebna pomoc prawna.

Realizacja projektu oraz rozliczenie przedsięwzięcia

Następny etap wiąże się bezpośrednio z realizacją projektu i zamierzonych działań. Na tym etapie w życie wprowadzane są pomysły z fazy pierwszej. Inwestor w tym czasie może zajmować się geodezyjnym wytyczeniem obiektów. Jest to również odpowiednia pora na wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej. Ponadto zatrudnia się generalnego wykonawcę, który realizuje wszelkie roboty budowlane według wcześniej ustalonego planu i porządku. 

Ostatni etap wiąże się bezpośrednio z rozliczeniem danego przedsięwzięcia. Jest to odpowiedni czas na przekazanie obiektu do eksploatacji. W tym momencie należy również złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac budowlanych. Wówczas można uzyskać stosowne pozwolenie na użytkowanie danej przestrzeni budowlanej. Jest to ostatni etap, jednak nie mniej ważny niż pozostałe, gdyż od jego powodzenia zależy, czy będzie można korzystać z danego obiektu.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki - Kancelaria Radców Prawnych