Prawo upadłościowe w Polsce przewiduje wiele postępowań, w sytuacji kiedy przedsiębiorca staje się dłużnikiem i jest niewypłacalny lub istnieje ryzyko niewypłacalności. Do niewypłacalności dochodzi w sytuacji kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie terminowo uregulować wszystkich wierzytelności finansowych.

Prawo upadłościowe i naprawcze obejmuje również osoby prywatne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają tak zwanej osobowości prawnej, a ich zobowiązanie przekracza całkowitą wartość majątku. Dotyczy to również sytuacji gdy zobowiązania są na bieżąco regulowane.

Rodzaje postępowania

Możliwe są dwa rodzaje postępowania w przypadku niewypłacalności. Pierwszy to ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Dotyczy to sytuacji kiedy istnieje realna szansa utrzymania przedsiębiorstwa i zawarcie porozumienia z wierzycielami. Drugim rodzajem jest upadłość likwidacyjna. Oznacza ona sprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli, a w konsekwencji likwidację przedsiębiorstwa.

Prawo upadłościowe i naprawcze

Ogłoszenie upadłości

Dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 14 dni od momentu stania się niewypłacalnym. Dodatkowo, każdy z wierzycieli ma prawo do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości swojego dłużnika. Jeśli wniosek o ogłoszenie upadłości nie zostanie ogłoszony w terminie, może to spowodować poważne konsekwencje.

Restrukturyzacje

Pojęcie restrukturyzacji odnosi się do w prawnej praktyce do działań obejmujących:

  1. ustanowienie zabezpieczeń lub zmianę kolejności zabezpieczeń już istniejących
  2. renegocjowanie warunków spłaty finansowania
  3. uzyskanie nowego finansowania
  4. przekształcenie lub podział formy prawnej przedsiębiorcy
  5. konwersję zobowiązań na akcje lub udziały
  6. sprzedaż aktywów trwałych
  7. przejęcie zobowiązań

Procesy restrukturyzacji przedsiębiorców w Polsce są przedmiotem regulacji, które wynikają z wielu aktów prawnych. Akta te natomiast wchodzą w skład wielu gałęzi prawa i dotyczy to również regulacji, jakie wynikają z Kodeksu Cywilnego. Trzeba mieć to na uwadze, że jest to zagadnienie dość złożone, ale niezwykle przydatne.