W kontekście ochrony patentowej bardzo często pojawia się określenie własności przemysłowej. Nie dzieje się tak bez powodu, warto zatem wiedzieć, jakie są powiązania pomiędzy tymi zagadnieniami i co można opatentować? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Czym jest własność przemysłowa?

Pojęcie własności przemysłowej odnosi się do dóbr intelektualnych, które znajdują zastosowanie w działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej jest to określenie o charakterze zbiorczym, co oznacza dokładnie tyle, że w praktyce obejmuje ono rozmaite kategorie przedmiotów. Różnią się one między sobą funkcjami, prawnym charakterem oraz metoda uzyskania prawnej ochrony. Wyróżnia się wśród nich przedmioty poszerzające stan techniki i nieprzyczyniające się do postępu technicznego. Do pierwszej z wymienionych powyżej grup zaliczają się m.in. wynalazki, a przykładowymi przedstawicielami drugiej grupy są znaki towarowe. Kwestie związane z własnością przemysłową reguluje w Polsce wspomniana wcześniej ustawa.

Własność przemysłowa a własność intelektualna

Własność przemysłowa i własność intelektualna to pojęcia, które często są mylone ze sobą. Własność intelektualna jest kategorią znacznie szerszą i pełni funkcję nadrzędną względem własności przemysłowej. Mieści się w niej nie tylko własność przemysłowa, ale również ochrona: prawno-autorska, baz danych czy przed nieuczciwą konkurencją.

Własność przemysłowa – czyli co można opatentować?

Własność przemysłowa a ochrona patentowa

Przedmiotem ochrony prawa własności przemysłowej są: wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe, wzory użytkowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Można je opatentować. W celu uzyskania stosownej ochrony konieczne jest zgłoszenie danego rozwiązania do Urzędu Patentowego RP. Każde z nich musi sprostać określonym wymaganiom, np. wynalazek ma spełniać trzy kryteria, a mianowicie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz stosowalności. Przed złożeniem stosowanego podania warto upewnić się, czy rozwiązanie będące przedmiotem wniosku nie zostało już wcześniej opatentowane. To pozwoli uniknąć wielu problemów. W tej sprawie opłaca się skorzystać z usług, jakie świadczy doświadczona kancelaria patentowa – pomoc rzecznika patentowego obejmuje m.in. wycenę kosztów rejestracji, przygotowanie wniosku do Urzędu Patentowego RP oraz wsparcie przy rejestracji w trybie międzynarodowym etc. Rzecznik dysponuje nie tylko rozległą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą na ten temat oraz odpowiednimi narzędziami prawnymi.

Dlaczego warto chronić patentem niektóre rozwiązania?

Wynalazki, znaki towarowe i inne rozwiązania kwalifikujące się do objęcia ochroną patentową warto zabezpieczyć w ten sposób z kilku powodów. Przede wszystkim jest to najskuteczniejsza broń w walce z nieuczciwą konkurencją. Ponadto właściciel rozwiązania zyskuje dzięki temu prawo do wyłącznego korzystania z niego w celach zawodowych i zarobkowych. Może udzielić licencji na użytkowanie wynalazku czy wzoru przemysłowego i czerpać z tego tytułu dodatkowe korzyści.